Organisatie

Museum de Gevangenpoort vormt samen met het Haags Historisch Museum één organisatie, met als statutaire naam: Stichting Haags Historisch Museum.

RSIN/fiscaal nummer: 80 55 34 659
ANBI status: ja

De Stichting is ingeschreven in het handelsregister onder nr. 41160091
BTW nummer: NL805534659B02

Contactgegevens
Korte Vijverberg 7
2513 AB DEN HAAG
Tel. 070 364 69 40
info@haagshistorischmuseum.nl

Let op: het bezoekadres van Museum de Gevangenpoort is aan het Buitenhof 33 in Den Haag.

Organisatie

Museum de Gevangenpoort vormt, sinds 1994, samen met het Haags Historisch Museum één stichting: de Stichting Haags Historisch Museum.

De Gevangenpoort is sinds de 13e eeuw een poortgebouw van het grafelijk hof. Het Haags Historisch Museum is gevestigd in de Sint Sebastiaansdoelen, in 1636 gebouwd als onderkomen voor de Schutterij van Sint Sebastiaan. Beide gebouwen zijn rijksmonument en stadsicoon in het gebied rond de Hofvijver. Museum de Gevangenpoort is beheerder van de nationale collectie straf- en martelwerktuigen en is tentoonstellingsmaker en aanbieder van educatieve programma's en publieksactiviteiten.

Missie
Museum de Gevangenpoort betrekt een breed (inter)nationaal publiek bij de geschiedenis van het strafrecht in Nederland en bij belangrijke gebeurtenissen uit de nationale geschiedenis. Het museum verbindt deze geschiedenis waar mogelijk met hedendaagse discussies en actualiteiten rond het strafrecht en de rechtsstaat.

Organogram

Beloningsbeleid

Museum de Gevangenpoort / Stichting Haags Historisch Museum volgt de cao-gemeenten. De stichting keert geen bezoldigingen uit die hoger zijn dan de geldende norm volgens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). De verantwoording in verband met de WNT is opgenomen in de jaarrekening.

De leden van de Raad van Toezicht vervullen hun taak op vrijwillige basis en ontvangen hiervoor geen vergoeding. Leden van de Raad kunnen aanspraak maken op een reiskostenvergoeding.

Bestuur
Stichting Haags Historisch Museum wordt bestuurd volgens het Raad van Toezichtmodel. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de Stichting. De Raad bestaat uit maximaal 7 en minimaal 5 personen. De leden worden benoemd voor een zittingsduur van maximaal 3 jaar. Het maximaal aantal zittingstermijnen is 3.

De directeur is tevens de bestuurder van de Stichting.

De relevante nevenfuncties van de leden van de Raad en van de directeur-bestuurder staan vermeld in het Jaarverslag.

Museum de Gevangenpoort / Stichting Haags Historisch Museum onderschrijft en volgt de Governance Code Cultuur en voert een actief beleid op het gebied van culturele diversiteit.

De Ethische Code voor Musea heeft een vaste plaats in de manier van werken van Museum de Gevangenpoort. In deze code zijn de normen voor zorgvuldigheid, eerlijkheid en integriteit vastgesteld, waaraan de medewerkers gehouden worden.

In de Raad van Toezicht hebben zitting:

Leden Raad van Toezicht Datum aanstelling aftredend huidige termijn
Mevr. dr. E.M. Jacobs (voorzitter) 23-03-2017 2023 2
De heer prof. mr. Y. Buruma 25-09-2013 2022 3
De heer dr. M.J.S. Spierts 23-03-2017 2023 2
Mevr. drs. J.I.G.J. Jeurissen 23-03-2017 2023 2
Mevr. drs. F. C. van Steekelenburg - van der Stelt 15-01-2019 2022 1
Mevr. drs. H.E. Veldhuizen - van den Berg 15-05-2019 2022 1Documenten

Beleidsplan Museum de Gevangenpoort 2017-2020

Profielschets Raad van Toezicht

Uittreksel Kamer van Koophandel

2019

Financiële jaarstukken 2019

2018

Financiële jaarstukken 2018

2017

Digitaal jaarverslag 2017

Financiële jaarstukken 2017

2016

Financiële jaarstukken 2016

Digitaal jaarverslag 2016

2015

Financiële jaarrekening 2015

Jaarverslag 2015